Close
VA apaisat títol

UNA ESCOLA QUE APRÈN

Editorial revista Nosaltres 149

Aquest text correspon a l'editorial de la revista Nosaltres núm. 146, publicada pel Col·legi Sant Vicenç.

L’any 1996, la Comissió Internacional sobre Educació per al Segle XXI, amb Jacques Delors com a president, va publicar l’informe Educació: hi ha un tresor amagat a dins, sota l’empara de la UNESCO, en el qual es parlava per primera vegada dels quatre pilars de l’aprenentatge. L’any 2015, l’informe Replantejar l’educació. ¿Cap a un bé comú mundial? ratificava aquesta línia d’investigació sota una visió humanista i holística de l’educació.

Aquests quatre pilars ens porten a la reflexió i centren el propòsit de l’escola en el desenvolupament de les competències per a la vida, ja que en el que s’aprofundeix és que l’infant aprengui a ser (dimensió individual, valors), a conèixer (dimensió cognitiva, sabers), a fer (dimensió instrumental, procediments) i a conviure (dimensió social, habilitats socials).

En la revista Nosaltres 146 explicàvem l’adhesió del Col·legi Sant Vicenç al programa d’Escola Nova 21 (EN21). Aquest programa es fonamenta precisament en aquestes quatre dimensions de l’educació per decidir de manera col·lectiva quin és el propòsit de l’educació. Però no se centra només en aquest punt, sinó que també posa la mirada en les pràctiques educatives, en l’avaluació i en l’organització de centre. Pertànyer a aquesta iniciativa no és posar-se una medalla o un segell; pertànyer a EN21 és seure a reflexionar i pensar: “Què ha d’aportar l’escola a la vida d’una persona? Quin és el valor afegit de l’escola?”.

El Claustre del Col·legi Sant Vicenç treballa de manera conjunta per revisar i donar valor a les activitats educatives que promou, està en constant evolució i es qüestiona quines són aquestes pràctiques educatives basades en el coneixement existent de com les persones aprenen. L’any 2010, l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) va publicar el resultat d’una investigació titulada La naturalesa de l’aprenentatge, traduïda al català l’any 2012, en què es convidava a “repensar allò que s’ensenya, com s’en-
senya i com s’avalua l’aprenentatge”, destacant els set principis de l’aprenentatge. Aquests principis defineixen la pràctica educativa de manera constant i transversal, atès que estan fonamentats en investigacions científiques de com aprenem les persones. El Claustre treballa tenint en compte aquests set principis:

  1. L’alumne és el centre de l’aprenentatge.
  2. L’aprenentatge és de naturalesa social.
  3. Les emocions són part integral de l’aprenentatge.
  4. L’aprenentatge ha de tenir en compte les diferències individuals.
  5. L’esforç de tot l’alumnat és clau per a l’aprenentatge.
  6. L’avaluació continuada afavoreix l’aprenentatge.
  7. Aprendre és construir connexions horitzontals.

 

Aquest treball que duu a terme el Claustre, en col·laboració amb les Xarxes per al Canvi –que aplega EN21, l’Institut de les Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICE-UAB) i l’Associació de Mestres Rosa Sensat– ens porta a determinar un marc d’escola avançada, descrivint un horitzó comú amb tots els centres educatius compromesos amb aquesta transformació educativa. Una transformació fonamentada en quatre eixos: propòsit educatiu, pràctiques de l’aprenentatge, avaluació i organització.

Aquestes dues darreres, de les quals no hem parlat encara, també són motor intens del canvi educatiu. L’avaluació ha de ser competencial i global, i ha
d’agrupar l’avaluació formativa –que ajuda a regular els aprenentatges– i l’avaluació sumativa –que permet establir què s’ha après–. És necessària una organització autònoma i oberta, capaç d’autoreflexionar i actualitzar-se, que aprèn.

Tots aquests avenços cap a una educació avançada, innovadora, no poden fer-se al marge de la col·laboració de l’entorn. Per aquest motiu, i tal com fem d’uns anys ençà, el proper mes de febrer hi haurà la trobada de tota la comunitat educativa del Col·legi Sant Vicenç. Enguany se centrarà en el paper de les famílies a l’escola, i en parlarem tots plegats. L’escola vol ser una comunitat que aprèn, que avança i que millora constantment.

Aquest curs celebrem que ja fa 25 anys que estem en aquesta escola nova, aquest nou edifici que va significar un canvi pedagògic de l’escola. Que aquesta efemèride ens serveixi per a agafar forces per encarar aquesta reforma educativa que ens ha d’acompanyar en el camí cap a l’excel·lència; una reforma basada en aquest marc d’escola avançada. Junts aprendrem, junts avançarem.

Manel Vidal Portillo

Editorial revista Nosaltres 149 (Desembre, 2017)

PUBLICAT PER MANEL VIDAL SOTA LLICÈNCIA CC BY-NC-SA​ 4.0

Skip to content